Werking

Dienst Logopedie

T.A.L.O.

TAAL-, ARTICULATIE-, LEER- EN ONTWIKKELINGSPROBLEMEN

STEM - STOTTEREN - AFASIE

Voor een eerste afspraak kan u ons het best telefonisch contacteren.

 

Elke hulpvraag wordt gevolgd door een gesprek en een uitgebreid onderzoek. Dit laat ons toe het probleem te analyseren en een diagnose te stellen. Zo kunnen we u een zo goed mogelijk advies geven. Dit is ook de onderbouw van het handelingsplan indien de therapie opgestart wordt.

 

Logopedie is een intensieve en in tijd beperkte vorm van hulpverlening. Een minimale frequentie en voldoende regelmaat zijn daarom ook erg belangrijk. Samenwerking met de omgeving zoals: ouders, school, CLB en andere behandelende instanties zijn noodzakelijk om de transfer te realiseren.

Ons therapiedoel richt zich steeds tot een zo goed mogelijk niveau van functioneren en tot een algemeen welbevinden.

 

Terugbetaling door de mutualiteit.

 

De volgende stoornissen worden, onder bepaalde voorwaarden, terugbetaald door het RIZIV:

- taalontwikkelingsstoornis

- leerstoornissen: rekenen, lezen en schrijven

- stotteren

- stemstoornis

- afasie

- dysartrie

- chronische spraakstoornis

- dysfagie

- logopedie in functie van een interceptieve orthodontische behandeling

- schisis

- gehoorstoornis

 

Aanvraagprocedure terugbetaling

 

Wij maken het dossier op en dienen het ook voor u in bij uw mutualiteit. Na de eerste afspraak kunnen we u al meer vertellen over welke documenten nodig zullen zijn.

- Voor een eerste aanvraag bij de mutualiteit is er steeds een voorschrift nodig. Het onderzoek kan op voorschrift van de huisarts, de therapie is dan op voorschrift van een specifieke specialist.

- Bij taalontwikkelingsstoornissen is ook een gehoortest vereist.

- In sommige gevallen is een IQ-onderzoek noodzakelijk

 

De therapie wordt pas terugbetaald na datum voorschrift.

 

Kostprijs

 

Wij zijn geconventioneerd en volgen dus de honoraria die door het R.I.Z.I.V. opgelegd worden.

Wij werken met de derdebetalersregeling, wat betekent dat u enkel de opleg betaalt en het gedeelte van de mutualiteit rechtstreeks met hen verrekend wordt.

Enkel voor therapieën die op school doorgaan wil de mutualiteit dit niet toepassen. In dit laatste geval betaal je de volledige sessies en krijg je een getuigschrift dat je voor terugbetaling bij uw mutualiteit kan indienen.

 

De opleg per half uur bedraagt momenteel € 5.50 (voor mensen met een W.I.G.W.-er statuut is dit € 2,00)

Therapieën op school worden iets minder terugbetaald en kosten bijgevolg € 6,00.

 

Nieuwe aanmeldingen

 

U houdt er best rekening mee dat het na de aanmelding ongeveer een maand duurt vooraleer alle adminsitratie in orde is (voorschriften specialisten bvb.) en u effectief kan starten met de therapie.

Bij aanmeldingen in juli / augustus kan dit nog iets langer duren door de verlofperiodes van artsen en dergelijke. Vandaar dat mensen die in september wensen te starten, gerust al begin juli kunnen aanmelden om die extra wachttijd te vermijden..