Enkele doorverwijscriteria

 

Ouders maken zich soms zorgen over de ontwikkeling van hun kind.

Hieronder enkele criteria wanneer logopedisch onderzoek toch wel aangewezen is.

EERSTE KLEUTER

 

 • Het kindje spreekt nog niet of kent enkel een paar losse woordjes

 

Een kindje spreekt normaal op éénjarige leeftijd in losse woorden, op tweejarige leeftijd met tweewoordzinnen en vanaf 3 jaar maakt het volledige enkelvoudige zinnen.

 

Articulatiefouten mogen nog voorkomen, zolang de mensen uit de omgeving die met het kind vertrouwd zijn, de woorden herkennen. (bvb altijd ‘tate’ i.p.v. ‘water’ of ‘toet’ i.p.v. ‘koek’)

 

TWEEDE KLEUTER

 

De leeftijd van 4 tot 5 jaar is minstens om twee redenen erg belangrijk:

 • De basisperiode voor spraak- en taalontwikkeling loopt ten einde
 • Het kind staat op de drempel van de lagere school

 

Dus doorverwijzing is zeker nodig indien:

 • Het kind de opdrachten niet goed schijnt te begrijpen.
 • Het kind nog geen zinnen maakt.
 • Het kind nog geen verhaal kan vertellen
 • Het kind stottert
 • Het kind geremd is of geplaagd wordt omwille van zijn spreken.
 • Het kind teveel neusklank heeft.
 • Het kind vaak hees is.
 • Het kind niet alle klanken kan uitspreken. (ook de /r/ moet gekend zijn vanaf midden tweede kleuter)
 • Het kind verstemloost: /f/ i.p.v. /v/, /t/ i.p.v. /d/, /p/ i.p.v. /b/ en /s/ i.p.v. /z/
 • Het kind met de tong tussen zijn tanden spreekt.
 • Het kind nog duimt of een fopspeen gebruikt.
 • Het kind open - mond – gedrag vertoont.

 

DERDE KLEUTER

 

 • Moeite met opdrachtbegrijpen
 • Onvoldoende auditieve rijpheid: discrimineren van een woord in een verhaal (bvb. In de handen klappen telkens je ‘Pipo’ hoort in het verhaal), rijmen, hetzelfde woord herkennen in twee zinnen, twee woorden samenstellen tot een samengesteld woord, enz…
 • Problemen met synchroon tellen tot 10
 • Onvoldoende kennis van de rangordebegrippen (eerste, laatste, voorlaatste, rangtelwoorden)
 • Onvoldoende kennis van de hoeveelheidsvergelijkingen (evenveel, meer, minder, twee meer, twee minder)
 • Moeite met visuele discriminatie

 

LAGERE SCHOOL

 

Wanneer een kind het klastempo niet kan volgen voor lezen of spelling of rekenen en wanneer de extra zorg op school onvoldoende blijkt te zijn, is logopedie aangewezen.

Op school wordt het Leerling Volg Systeem afgenomen. Dit zijn schooloverkoepelende tests die de resultaten van uw kind vergelijken met de Vlaamse kinderen. Als uw kind hier beneden pc 16 scoort, is de kans groot dat het in aanmerking komt voor terugbetaling door het RIZIV.

 

Op vlak van technisch lezen gelden de volgende normen voor de AVI - niveaus:

 • december 1lj: AVI 1
 • mei 1lj: AVI 2
 • oktober 2lj: AVI 3
 • maart 2lj: AVI 4
 • juni 2lj: AVI 5
 • oktober 3lj: AVI 6
 • maart 3lj: AVI 7
 • oktober 4lj: AVI 8
 • maart 4lj: AVI 9

Dienst Logopedie

T.A.L.O.